Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Uvedomujeme si, že je pre vás dôležité porozumieť tomu, ako používame vaše osobné údaje. Preto si pozorne prečítajte nasledujúce dôležité informácie týkajúce sa webovej stránky Milwaukee Tool EMEA (ďalej len „táto/naša stránka“) a spôsobu použitia vašich osobných údajov.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa dozviete, ako používame osobné údaje o návštevníkoch našej stránky vrátane súčasných a potenciálnych zákazníkov a o osobách, ktoré kontaktujú nás, našich distribútorov, predajcov a dodávateľov, ako aj o tých osobách, ktorých osobné údaje inak spracúvame v rámci nášho podniku. Toto vyhlásenie sa vzťahuje aj na spracovanie údajov súvisiacich so žiadosťami o zamestnanie a našimi náborovými aktivitami. 

Osobné údaje budeme používať len takými spôsobmi, ktoré sú opísané v tomto vyhlásení, a len takými, ktoré sú v súlade s našimi záväzkami a vašimi právami podľa platných zákonov o ochrane údajov.

 

 1. KTO SME

Na účely platných zákonov o ochrane údajov bude prevádzkovateľom údajov (inými slovami, organizáciou, ktorá určuje, ako a na aké účely sa vaše osobné údaje používajú) jedna zo spoločností skupiny Techtronic Industries EMEA Ltd a pridružených spoločností (v jednotlivých prípadoch „my“, „nás“, „naše“), v závislosti od územia, na ktorom sídlite.  Ak ste napríklad zákazník, ktorý sídli v Spojenom kráľovstve, potom je správcom vašich osobných údajov spoločnosť Techtronic Industries UK Ltd, ktorej sídlo je na adrese Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Anglicko. Milwaukee Tool je obchodný názov spoločnosti Techtronic Industries UK Ltd a ďalších členov skupiny spoločností.

Zoznam území a príslušných prevádzkovateľov údajov sme uvádzame v časti 13 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nižšie, ale ak si nie ste istí, ktorý prevádzkovateľ údajov sa na vás vzťahuje, neváhajte nás kontaktovať na adrese Privacy Web Form (onetrust.com).

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ, A SPÔSOB ICH ZHROMAŽĎOVANIA
 • Osobné údaje, ktoré nám poskytnete priamo. 

Spôsoby, akými nám môžete poskytnúť vaše údaje

To, čo nám poskytnete, sú vaše osobné údaje. Poskytnutie sa môže stať rôznymi spôsobmi vrátane vytvorenia účtu na našej stránke, nákupu na našej stránke (alebo od nás, ak ste jedným z našich distribútorov alebo predajcov), zanechania recenzie výrobku na našej stránke, poskytnutia referencie výrobku prostredníctvom videozáznamu a/alebo na našej stránke na marketingové účely, požiadania o poskytnutie produktov a služieb a ich používanie, prihlásenia sa na odber nášho informačného newslettra, registrácie nástrojov a zariadení, ktoré ste si u nás zakúpili, vrátane ich registrácie na predĺženú záruku, korešpondencie s nami prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo služby SMS alebo ak nás spomeniete alebo s nami komunikujete na sociálnych sieťach (napríklad nás uvediete/označíte alebo priamo kontaktujete).

Zahŕňa aj osobné údaje, ktoré poskytnete, keď sa zúčastníte niektorej z našich súťaží alebo propagačných akcií, ak vyplníte niektorý z našich prieskumov spokojnosti zákazníkov, poskytnete nám spätnú väzbu na naše nástroje a vybavenie alebo zanecháte recenziu na našej stránke (alebo inak), vyhľadáte produkt na našej stránke, nahlásite problém s našou stránkou alebo nástrojmi a vybavením, uzavriete s nami zmluvu alebo nám inak poskytnete akékoľvek osobné údaje.

Osobné údaje zhromažďujeme aj prostredníctvom nášho webového formulára na ochranu osobných údajov Privacy Web Form (onetrust.com)

Aký druh údajov sem patrí?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžu okrem iného zahŕňať: vaše meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo (vrátane mobilného čísla), pohlavie (a preferované oslovenie), dátum narodenia, používateľské meno a osobné údaje na vašom účte na sociálnych sieťach, osobné údaje na platobných a kreditných kartách, históriu nákupov (a históriu predaja, ak ste distribútor alebo predajca), názory na naše produkty (vrátane sťažností a recenzií) a akýkoľvek obsah relevantný pre účasť v jednej z našich súťaží alebo propagačných akcií (ktorý môže zahŕňať fotografiu). Ak patríte medzi našich distribútorov, predajcov alebo dodávateľov, spracujeme vaše obchodné kontaktné údaje a pracovnú pozíciu.

Vždy budeme od vás vyžadovať len také osobné údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytnúť produkty alebo služby, ktoré ste od nás požadovali.

Uchádzači o zamestnanie

Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu v niektorej zo spoločností našej skupiny, budeme zhromažďovať celý rad informácií priamo od vás, a to buď e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom online procesu/systému podávania žiadostí o zamestnanie, ktoré môžu okrem iného zahŕňať vaše meno, adresu a telefónne číslo (vrátane mobilného telefónneho čísla), e-mailovú adresu, pohlavie (a preferované oslovenie), dátum narodenia, informácie o vašom zdravotnom stave (ak sú relevantné pre vašu žiadosť), obsah vášho životopisu (vrátane podrobností o predchádzajúcich pozíciách, všetkých relevantných kvalifikáciách, ktoré ste získali, a všetkých jazykoch, ktoré ovládate), dôkaz o tom, že máte zákonné povolenie pracovať v krajine, v ktorej sa uchádzate o pracovnú pozíciu, váš súčasný a požadovaný ročný plat, aktuálnu výpovednú lehotu, portfólio uchádzača, informácie o tom, či ste už v minulosti boli zamestnaní u nás alebo v niektorej zo spoločností našej skupiny, ako ste sa dozvedeli o pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré v rámci náborového procesu odôvodnene požadujeme.

Ak ste uchádzač o zamestnanie a chcete získať podrobnejšie informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje v rámci náborového procesu, môžete sa obrátiť na naše personálne oddelenie e-mailom na adrese [email protected].

Podujatia a webináre

Ak sa zúčastníte na niektorom z našich online propagačných podujatí, napríklad na webinári o uvedení produktu na trh, vaše osobné údaje spracujeme pri registrácii na túto udalosť. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj vo forme videozáznamu alebo zvukového záznamu, ak počas relácie uvediete komentár alebo nám položíte otázku. Relácie môžeme nahrávať na účely našej širšej propagácie s cieľom sprístupniť ich online ostatným zákazníkom prostredníctvom sociálnych sietí a webovej stránky. Právnym základom pre toto spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keďže je to v našich oprávnených záujmoch, a zabezpečíme, aby vaše práva boli chránené. O nahrávaní relácie vás budeme vždy vopred informovať.  Ak nechcete, aby sme vás nahrávali, žiadame vás, aby ste počas relácie nič nehovorili ani sa ho nijako nezúčastňovali.

Pre všetkých účastníkov našich živých alebo online konferencií máme aj samostatné oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete tu: HUB Privacy Policy | Milwaukee Tools Europe.

 • Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme alebo získavame. 

Niektoré z vašich osobných údajov môžeme zhromažďovať, získavať, uchovávať a používať vtedy, keď našu stránku navštívite alebo nás kontaktujete.

Medzi tieto osobné údaje môžu patriť: technické informácie vrátane adresy internetového protokolu (IP), ktorá sa používa na pripojenie vášho počítača k internetu, vaše prihlasovacie údaje (ak na prístup použijete svoj účet u nás), typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma, typy a verzie zásuvného modulu prehliadača, typy zariadení, operačný systém, dátum a čas súhlasu a platforma a akékoľvek telefónne číslo, z ktorého budete volať na telefónne číslo nášho oddelenia služieb zákazníkom).

Sem môžu patriť aj informácie o vašej návšteve na našej stránke, vrátane úplných jednotných identifikátorov zdrojov (URL), smeru klikania na, cez a z našej stránky (vrátane dátumu a času), produktov, ktoré ste si prezerali, vyhľadali alebo zakúpili, časov odozvy stránky, chýb pri preberaní, dĺžky návštev na určitých stránkach, informácií o interakcii stránky (ako je posúvanie, kliknutia a prechody myšou) a metód používaných na prehliadanie našej stránky.

Tieto informácie používame na účely spravovania našej stránky a na účely interných operácií, vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu, štatistické a prieskumné účely a na kontrolu nezákonných aktivít.  Vyhradzujeme si právo kontrolovať tieto súbory denníkov a údaje spätne, ak bude existovať dôvodné podozrenie z nezákonného konania v dôsledku konkrétnych indikácií. Vaše záujmy chránime anonymizáciou vašej adresy IP po zhromaždení údajov, aby ste neboli identifikovateľní.

 • Osobné údaje, ktoré získavame z iných zdrojov. 

Niekedy môžeme vaše osobné údaje získať z iných zdrojov, napríklad ak použijete ktorúkoľvek z ostatných webových stránok, ktoré prevádzkujeme, alebo ostatné služby, ktoré poskytujeme v rámci našej skupiny spoločností. Niekedy môžeme vaše osobné údaje spracovať aj v prípade, že sme zistili a/alebo nám niektorý z našich partnerov – tretích strán oznámil, že môžete porušovať naše práva duševného vlastníctva. Pokiaľ to nebude mať vplyv na žiadne vyšetrovanie, ktoré vykonávame, oznámime vám, keď o vás získame osobné údaje z iných zdrojov, a účely, na ktoré máme v úmysle tieto osobné údaje použiť, ako aj právny základ takéhoto spracovania.

 

 1. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÉ SÚ NAŠE ODÔVODNENIA NA ICH POUŽÍVANIE?

Pri každom použití vašich údajov sa musíme uistiť, že máme na takéto použitie platné právne odôvodnenie (známe ako „právny základ“).  Ďalej uvádzame spôsoby, akými používame vaše údaje, ako aj príslušný právny základ.

Ako a prečo používame vaše osobné údaje?

Aký je naše právne odôvodnenie na spracovanie vašich osobných údajov?

Na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvného dojednania s vami a poskytovanie informácií a produktov alebo služieb, ktoré požadujete. Sem môže patriť vybavenie vašej objednávky, registrácia a riešenie akýchkoľvek nárokov v súvislosti so zárukou, spravovanie vášho účtu a poskytovanie služieb súvisiacich s týmito účelmi, ktoré nám poskytujú naši dohodnutí poskytovatelia – tretie strany.

Spoliehame sa na naše zmluvné dojednania s vami ako na zákonný základ, na základe ktorého zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje v súvislosti s objednávkou produktov a služieb.

 

Prípadne sa v niektorých scenároch spoliehame na naše oprávnené záujmy ako podniku (napríklad je v našom záujme meranie spokojnosti zákazníkov a riešenie problémov zákazníkov). Keď sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, vždy sa postaráme o to, aby sme tieto záujmy vyvážili s vašimi právami.

 

Na meranie spokojnosti návštevníkov našej stránky a našich zákazníkov a poskytovanie služieb zákazníkom (vrátane riešenia problémov v súvislosti s nástrojmi a zariadeniami, ktoré ste si od nás zakúpili, alebo keď nám položíte otázky e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí).

Na spracovanie platieb a vedenie účtov a záznamov.

Na predchádzanie alebo odhaľovanie trestnej činnosti, podvodov alebo zneužívania našich produktov a služieb alebo našej stránky a na umožnenie tretím stranám vykonávať v našom mene súvisiace technické, logistické, výskumné alebo iné funkcie v súvislosti s týmito účelmi.

Za určitých okolností budeme používať vaše osobné údaje, pretože je pre nás nevyhnutné, aby sme dodržali zákonnú povinnosť (napríklad ak dostaneme oprávnenú žiadosť od orgánu činného v trestnom konaní).

 

V iných prípadoch (napríklad pri odhaľovaní krádeží, podvodov alebo pri zaisťovaní bezpečnosti našej webovej lokality) sa budeme spoliehať na naše oprávnené záujmy, aby sme udržali našich zamestnancov a našu stránku v bezpečí a zabránili krádežiam a podvodom.

 

Keď sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, vždy sa postaráme o to, aby sme tieto záujmy vyvážili s vašimi právami.

 

Na zasielanie newslettrov, aktualizácií, informácií o nových produktoch alebo službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, či zasielanie iných propagačných a marketingových informácií, uskutočňovanie žrebovania o ceny, súťaží a iných propagačných akcií prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo poštou.

Pokiaľ vás nekontaktujeme v rámci obchodného styku, vaše osobné údaje použijeme na zasielanie elektronických marketingových správ len vtedy, ak nám na to udelíte váš súhlas (alebo ak ste existujúcim zákazníkom a neodhlásili ste sa zo zasielania marketingových materiálov). Na odovzdanie vašich osobných údajov tretím stranám na ich vlastné marketingové účely sa budeme vždy spoliehať len na váš súhlas.

 

V niektorých prípadoch sa pri zasielaní týchto typov komunikácie budeme spoliehať na naše oprávnené záujmy (náš oprávnený záujem na marketingu a reklame našich produktov). Keď sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, vždy sa postaráme o to, aby sme tieto záujmy vyvážili s vašimi právami.

 

Svoje preferencie môžete zmeniť alebo sa odhlásiť z marketingovej komunikácie pomocou odkazov na odhlásenie v našich marketingových správach, pomocou nasledujúceho odkazu: https://www.milwaukeetool.eu/unsubscribe alebo zaslaním žiadosti na adresu Privacy Web Form (onetrust.com).

Na meranie alebo pochopenie účinnosti reklamy, ktorú vám poskytujeme.

Na vykonávanie prieskumu trhu alebo podobných prieskumov.

Na poskytovanie vašich osobných údajov vybraným tretím stranám, ktoré vás môžu kontaktovať na vlastné marketingové účely.

Na použitie recenzií, komentárov a spätnej väzby, ktoré ste zanechali na našej stránke alebo ste nám ich poskytli, na naše vlastné reklamné účely.

 

Recenziu, komentár alebo spätnú väzbu, ktorú nám poskytnete, môžeme použiť v našich reklamných kampaniach, napríklad v televíznych reklamách, v tlačovej a digitálnej reklame, stránkach sociálnych sietí, v e-mailovom marketingu alebo na webovej stránke.

Máme oprávnený záujem propagovať naše vlastné produkty a služby a na tento účel použiť recenzie, komentáre a spätnú väzbu, ktoré nám poskytnete.

Keď sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, vždy sa postaráme o to, aby sme tieto záujmy vyvážili s vašimi právami.

Viac informácií o návštevníkoch našej stránky a našej základni zákazníkov ako celku (a nie o tom, aby sme sa dozvedeli viac o vás ako jednotlivcovi), aby sme zaistili, že produkty a služby, ktoré ponúkame, budú s najväčšou pravdepodobnosťou vzbudzovať záujem návštevníkov našej stránky a našich zákazníkov.

 

Na tieto účely môžeme používať súbory cookie.

Naším oprávneným záujmom je zabezpečiť, aby sme vám poskytovali informácie, o ktorých sa domnievame, že sú pre vás najdôležitejšie.

Keď sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, vždy sa postaráme o to, aby sme tieto záujmy vyvážili s vašimi právami.

 

Súbory cookie nebudeme do vášho zariadenia ukladať, pokiaľ ste nám na to neudelili svoj súhlas. Informácie o používaní súborov cookie nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie https://www.milwaukeetool.eu/footer/cookie-policy-en/.

Na to, aby sme vás informovali o zmenách našich služieb a zmluvných podmienok.

Ako právny základ pre toto spracovanie sa spoliehame na naše zmluvné dojednania s vami. V niektorých prípadoch sa pri zasielaní týchto aktualizácií spoliehame na naše oprávnené záujmy ako podniku. Keď sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, vždy sa postaráme o to, aby sme tieto záujmy vyvážili s vašimi právami.

 

Na administratívne alebo obchodné účely, ak nás kontaktujete z iného dôvodu, ako je uvedené vyššie, napríklad ak chcete nahlásiť problémy s našou webovou stránkou.

Naším oprávneným záujmom je odpovedať na vašu žiadosť o kontakt na účely správy nášho podniku. Keď sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, vždy sa postaráme o to, aby sme tieto záujmy vyvážili s vašimi právami.

Ak ste uchádzač o zamestnanie, vaše osobné údaje použijeme na posúdenie vašej vhodnosti na danú pozíciu a na rozhodovanie o nábore.  Pokiaľ nás nepožiadate, aby sme tak nerobili, údaje neúspešných uchádzačov uvedené v prihláškach (vrátane životopisov a prípadných poznámok z pohovorov) budeme spracovávať ďalších 6 mesiacov.

Máme oprávnený záujem robiť nábor talentov do nášho podniku a posudzovať uchádzačov, aby sme zabezpečili, že prijímame spravodlivé a primerané rozhodnutia týkajúce sa náboru.  Keď sa spoliehame na naše oprávnené záujmy, vždy sa postaráme o to, aby sme tieto záujmy vyvážili s vašimi právami.

Niektoré vaše údaje môžeme spracúvať na základe zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na nás ako na zamestnávateľa (napr. na niektorých územiach to môže vyžadovať spracovanie údajov týkajúcich sa rasy, náboženstva, pohlavia alebo zdravotného postihnutia/zdravotného stavu).

 

 1. SÚBORY COOKIE 

Naša stránka používa súbory cookie na odlíšenie vás od ostatných používateľov našej stránky. To nám pomáha poskytovať vám dobrý zážitok pri prehliadaní našej stránky a umožňuje nám zlepšovať našu stránku a naše služby.

Do našich marketingových e-mailov umiestňujeme aj sledovacie súbory cookie, pretože nám to pomáha zlepšovať naše marketingové aktivity – tieto súbory cookie nám napríklad umožňujú zistiť, koľko ľudí otvára naše e-maily, v akú dennú dobu ich otvárajú a či kliknú na niektorú z informácií v e-mailoch. 

Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v našom Vyhlásení o súboroch cookie https://www.milwaukeetool.eu/footer/cookie-policy-en/.

 

 1. BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a na tento účel sme zaviedli fyzické, technické, prevádzkové a administratívne stratégie, kontroly a opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením, ako to vyžaduje zákon a v súlade s prijatými osvedčenými postupmi v rámci odvetvia. Budeme ich pravidelne skúmať, aby sme sa uistili, že opatrenia, ktoré sme zaviedli, zostávajú naďalej primerané.

Bohužiaľ (a ako to už asi dávno viete), prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa budeme snažiť o čo najlepšiu ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu stránku. Akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko.

Ak ste si zvolili heslo, ktoré vám umožňuje prístup k určitým častiam našej stránky, ste zodpovední za zachovanie tohto hesla v tajnosti. Žiadame vás, aby ste svoje heslo nikomu neposkytovali.

 

 1. AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Naša skupina spoločností:

Milwaukee Tools je jednou zo značiek, ktoré sú súčasťou skupiny spoločností TTI. Viac informácií o ostatných značkách v rámci našej skupiny nájdete tu.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam v rámci našej skupiny spoločností na účely správy nášho vzťahu s vami alebo z iných dôvodov súvisiacich s poskytovaním našich produktov a služieb. Spoliehame sa pritom na naše oprávnené záujmy.

Spoločnosti našej skupiny sa nachádzajú po celom svete (vrátane Hongkongu a USA), čo môže mať za následok prenos vašich osobných údajov mimo Spojeného kráľovstva a Európskeho hospodárskeho priestoru (ako je podrobnejšie uvedené v časti Kde sa môžu vaše osobné údaje spracúvať? nižšie).

Pri každom prenose vašich osobných údajov medzi spoločnosťami v rámci skupiny spoločností TTI uplatňujeme primerané záruky na ochranu vašich osobných údajov, a to aj prostredníctvom plnenia osobitných zmluvných podmienok, ako sú štandardné zmluvné doložky Európskej komisie.

Dodávatelia tretích strán a poskytovatelia služieb zapojení do nášho zmluvného vzťahu s vami:

Tak ako väčšina podnikov, aj my spolupracujeme s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb tretích strán v rámci každodennej prevádzky nášho podniku. Niektorí z týchto dôveryhodných dodávateľov spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene a poskytujú nám služby, ako je hosting webových stránok, realizácia dodávok a prijímanie platieb v našom mene.

Vždy dbáme na to, aby spĺňali dohodnuté normy ochrany vašich údajov, pričom údaje budú môcť zakaždým používať len na účely poskytovania služieb pre nás, a nie na vlastné komerčné účely. Ak má niektorý z týchto dôveryhodných dodávateľov tretích strán sídlo mimo Spojeného kráľovstva alebo EHP (t. j. na území, kde miestne zákony nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany vašich údajov), zavedieme také ochranné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov v súlade s našimi záväzkami podľa zákona o ochrane údajov. 

Ďalšie scenáre, v ktorých môžeme zdieľať vaše osobné údaje:

 • s našimi odbornými poradcami vrátane daňových, právnych alebo iných podnikových poradcov, ktorí nám a našej širšej skupine spoločností poskytujú odborné služby.
 • s poskytovateľmi analytických služieb alebo vyhľadávačmi vrátane spoločnosti Google, ktoré nám umožňujú optimalizovať a zlepšovať vaše skúsenosti s našou webovou stránkou (viac informácií o našom používaní súborov cookie a podobných technológiách nájdete v našich zásadách používania súborov cookie, https://www.milwaukeetool.eu/footer/cookie-policy-en/)
 • s regulačnými orgánmi, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo orgánmi na predchádzanie podvodom, ako aj s našimi právnymi poradcami, súdmi, políciou a akýmikoľvek inými oprávnenými orgánmi činnými v trestnom konaní na účely vyšetrovania akejkoľvek skutočnej alebo podozrivej trestnej činnosti alebo iných regulačných alebo právnych záležitostí atď.
 • v prípade, že zvažujeme predaj alebo kúpu akéhokoľvek podniku alebo majetku, poskytneme vaše osobné údaje všetkým potenciálnym predajcom alebo kupujúcim takéhoto podniku alebo majetku.
 • v prípade akejkoľvek platobnej neschopnosti (napr. správa alebo likvidácia).
 • ak nás, alebo v podstate všetky naše aktíva, nadobudne tretia strana, v takom prípade budú osobné údaje o našich členoch a zákazníkoch, ktoré máme k dispozícii, jedným z prevedených aktív.
 • za účelom vymáhania alebo uplatňovania našich nákupných podmienok, podmienok používania webovej stránky alebo iných podmienok, ktoré sú v rámci nášho vzťahu zavedené.
 • na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti našich zamestnancov, našich zákazníkov alebo iných osôb. To zahŕňa výmenu osobných údajov s inými spoločnosťami a organizáciami (okrem iného vrátane miestnej polície alebo iných miestnych orgánov činných v trestnom konaní) na účely bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov, prevencie trestnej činnosti, ochrany pred podvodmi a znižovania úverového rizika.
 • ak sme povinní zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme splnili akúkoľvek zákonnú povinnosť alebo regulačné požiadavky, alebo inak na účely prevencie alebo odhaľovania podvodov alebo trestnej činnosti.

 

 1. KDE SA MÔŽU VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje môžeme prenášať mimo Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“), kde miestne zákony nemusia poskytovať právnu ochranu vašich osobných údajov rovnakým spôsobom, aký sa uplatňuje v uvedených krajinách. Medzi prípady, keď sa vaše osobné údaje môžu spracúvať mimo Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a EHP, patrí napríklad vybavenie vašej objednávky, spracovanie vašich platobných údajov a poskytovanie služieb podpory pre vás. Podobne môžu niektorí naši dôveryhodní dodávatelia tretích strán prenášať údaje mimo Spojeného kráľovstva/Švajčiarska/EHP a v každom takomto prípade budeme na ochranu vašich osobných údajov uplatňovať primerané bezpečnostné opatrenia. 

Vždy, keď posielame (alebo umožníme tretej strane posielať) vaše osobné údaje mimo Spojeného kráľovstva, Švajčiarska a EHP, uistíme sa, že sme prijali potrebné opatrenia na ochranu vašich údajov v súlade s platnými zákonmi. Môžeme napríklad požadovať, aby zahraničný príjemca (vrátane ktorejkoľvek spoločnosti z našej skupiny) uzavrel osobitné zmluvné podmienky, ako sú štandardné zmluvné doložky Európskej komisie.

 

 1. UCHOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako ich budeme potrebovať v súvislosti s naším vzťahom s vami. Toto obdobie uchovávania môže závisieť od toho, či navštívite našu stránku alebo uskutočníte nákup, a od toho, či musíme uchovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržali platné zákony.

 

 1. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte niekoľko práv, ktoré sú uvedené nižšie.

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv (alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad alebo spôsobu, akým používame vaše údaje, kontaktujte nás na nasledujúcom odkaze (webový formulár na ochranu osobných údajov): Privacy Web Form (onetrust.com) alebo nás písomne kontaktujte na tejto adrese: Data Information Manager, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, England (Anglicko).  Prípadne môžete použiť kontaktné údaje správcu vašich osobných údajov, ako je uvedené v oddieli 13 týchto zásad ochrany osobných údajov nižšie.

PRÁVO

OPIS PRÁVA

Prístup

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame

Oprava

Právo požadovať od nás opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame

Vymazanie

Právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.  Toto právo sa uplatní len vtedy, ak (napríklad): už nepotrebujeme používať osobné údaje na dosiahnutie účelu, na ktorý sme ich zhromaždili, alebo ak odvoláte svoj súhlas, ak vaše osobné údaje používame na základe vášho súhlasu, alebo ak namietate proti spôsobu, akým spracúvame vaše údaje (v súlade s vaším nižšie uvedeným právom). 

Obmedzenie

Právo za určitých okolností obmedziť spracovanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.  Toto právo sa uplatní len vtedy, ak (napríklad): spochybňujete presnosť osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, alebo ak by ste mali právo požadovať, aby sme osobné údaje vymazali, ale namiesto toho by ste uprednostnili obmedzenie ich spracovania, alebo ak už nepotrebujeme používať osobné údaje na dosiahnutie účelu, na ktorý sme ich získali, ale vy ich potrebujete na účely uplatnenia právnych nárokov.

Prenosnosť

Právo za určitých okolností získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.  Máte tiež právo požadovať, aby sme tieto osobné údaje na vašu žiadosť preniesli inej organizácii

Námietka

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, ak je spracúvanie takýchto údajov nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, pokiaľ nie sme schopní preukázať oprávnené dôvody na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ktoré prevažujú nad vašimi právami alebo ktoré sú určené na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Nebyť predmetom automatizovaného spracúvania

Právo, aby ste neboli predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo majú na vás významný vplyv

Odvolanie súhlasu a námietka proti marketingu

Právo odvolať súhlas, ak sa naň spoliehame pri používaní vašich osobných údajov (napríklad pri poskytovaní marketingových informácií o našich službách alebo produktoch).  Námietku proti priamemu marketingu môžete podať kedykoľvek. 

 

 1. WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Naša stránka môže priebežne obsahovať odkazy na a z webových stránok našich maloobchodných partnerov, partnerov pre registráciu záruk, iných obchodných partnerských sietí, inzerentov a dcérskych spoločností. Priebežne môžeme uvádzať aj odkazy na rôzne sociálne siete, ako sú Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest a Mapy Google.

Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, uvedomte si, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto zásady. Pred odoslaním akýchkoľvek vašich osobných údajov na tieto webové stránky si pozrite tieto zásady.

Na našej stránke môžeme priebežne uverejňovať produktové videá s ukážkami funkčnosti našich produktov. Tieto videá sú k dispozícii na YouTube a sú sprístupnené na našej stránke prostredníctvom služby YouTube API.  Kliknutím na tieto videá YouTube:

 

 1. ZMENY NÁŠHO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne kontrolujeme a všetky aktualizácie umiestnime na túto stránku. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 9. septembra 2021.

 

 1. SŤAŽNOSTI

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým nakladáme s vašimi údajmi (naše údaje sú uvedené v oddieli, ktorý nasleduje za týmto), odporúčame vám, aby ste sa najskôr obrátili na nás. Vzniknutú situáciu sa budeme snažiť napraviť.

Ak však nie ste spokojní s tým, ako sme vašu žiadosť v súvislosti s vašimi právami alebo obavami spracovali, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov, ktorý, ak sídlite v:

 • Spojenom kráľovstve, predstavuje Úrad splnomocnenca Spojeného kráľovstva pre informácie. Na Úrad splnomocnenca Spojeného kráľovstva pre informácie sa môžete obrátiť na tejto adrese: First Contact Team, Information Commissioner‘s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF; 0303 123 1113; alebo na adrese https://ico.org.uk/; alebo
 • ak nesídlite v Spojenom kráľovstve a sídlite v Európe, môžete sa obrátiť na svoj miestny dozorný orgán, pričom príslušné údaje nájdete tu:http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Ak sídlite v Európe, za náš hlavný dozorný orgán sme si zvolili nemecký dozorný orgán (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit). To znamená, že váš miestny dozorný orgán môže v súvislosti s vašou sťažnosťou prípadne spolupracovať s nemeckým dozorným orgánom, ktorý môže byť poverený vedením procesu vybavovania vašej sťažnosti.

 1. PREVÁDZKOVATELIA ÚDAJOV A ICH KONTAKTNÉ ÚDAJE

Uvítame vaše otázky, pripomienky a žiadosti týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a odporúčame ich adresovať príslušnému prevádzkovateľovi údajov na území vašej krajiny alebo (ak sídlite v Európe) môžete tiež kontaktovať nášho európskeho splnomocneného zástupcu, ktorým je spoločnosť Techtronic Industries Central Europe GmbH (so sídlom na adrese Itterpark 2, D-40724, Hilden, Nemecko).  Ak si nie ste istí, ktorý prevádzkovateľ údajov je zodpovedný za vaše údaje, neváhajte sa obrátiť na náš tím v Spojenom kráľovstve alebo nás kontaktujte prostredníctvom nášho webového formulára na ochranu osobných údajov, na ktorý uvádzame odkaz nižšie.

 • písomne na: Data Information Manager, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, England (Anglicko);

Privacy Web Form (onetrust.com)