Všeobecné obchodné podmienky

Webová lokalita aplikácie ONE-KEY ™ a platformy na správu zásob
Zmluvné podmienky

Obsah

  1. Predmet
  2. Žiadna odmena
  3. Funkcia aplikácie ONE-KEY™
  4. Práva na využívanie
  5. Vaše povinnosti
  6. Ochrana osobných údajov
  7. Nároky v prípade chýb / záruky
  8. Obmedzenie zodpovednosti
  9. Vaša povinnosť odškodnenia
  10. Rôzne

 

1.   Predmet

1.1  Predmet tejto zmluvy

Tieto „zmluvné podmienky aplikácie ONE-KEY™“, (ďalej len „zmluva“), upravujú právny vzťah medzi spoločnosťou Milwaukee Electric Tool Corporation, („my“, „nás“ a „naše“) a používateľmi mobilnej aplikácie „ONE-KEY™“, („vy“/„vaše“), vo vzťahu k poskytovaniu a používaniu mobilnej aplikácie
„ONE-KEY™“, (ďalej len „aplikácia ONE-KEY™“) a/alebo webovej platformy na správu zásob, (ďalej len „platforma na správu zásob“), vrátane budúcich aktualizácií aplikácie ONE-KEY™ a platformy na správu zásob.

1.2  Uzavretie tejto zmluvy

Prijatím tejto zmluvy pri registrácii účtu ONE-KEY™ uzatvárate túto zmluvu.

1.3  Dostupnosť zmluvy

Túto zmluvu nájdete a môžete si ju stiahnuť on-line na adrese http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/terms-and-conditions/.

2.   Žiadna odmena

2.1  Žiadne poplatky

Aplikáciu ONE-KEY™ a platformu na správu zásob poskytujeme v aktuálnych verziách bezplatne.

2.2  Telekomunikačné náklady

Použitie určitých funkcií aplikácie ONE-KEY™ si vyžaduje pripojenie zariadenia, (napr. inteligentného telefónu), na internet, na ktorom je nainštalovaná aplikácia ONE-KEY™ (ďalej len „zariadenie“). To môže spôsobiť náklady na dátovú prevádzku, podľa vašej dohody s operátorom siete. Takéto náklady znášate vy.

3.   Funkcia aplikácie ONE-KEY™

3.1  Funkcie

Aplikácia ONE-KEY™ poskytuje funkcie na riadenie nástrojov, (pozrite si bod 3.2), správu zásob, (pozrite si bod 3.3) a nahlasovanie nástrojov, (pozrite si bod 3.4), v súvislosti s určitými nástrojmi a zariadeniami spoločnosti MILWAUKEE™, ktoré sú pripravené na aplikáciu ONE-KEY™, (ďalej len „nástroj ONE-KEY™“).

3.2  Kontrola nástrojov

Aplikácia ONE-KEY™ umožňuje nastaviť určité parametre v nástrojoch ONE-KEY™, napr. rýchlosť alebo krútiaci moment vŕtačky. Príkazy odosiela zariadenie do nástroja ONE-KEY™ prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Pozrite si príručku svojho nástroja a zistite, či a v akom rozsahu sa dá použiť v spojení s aplikáciou ONE-KEY™. Funkcia kontroly nástrojov aplikácie ONE-KEY™ sa môže použiť ako samostatná funkcia, t. j. bez použitia funkcie správy zásob alebo nahlasovania nástroja.

3.3  Systém riadenia zásob:

Platforma aplikácie a správy zásob ONE-KEY™ obsahuje funkcie správy zásob (i) na vytvorenie inventára nástrojov ONE-KEY™ a nástrojov tretích strán a (ii) na zhromažďovanie a spravovanie informácií o používaní takýchto nástrojov a na vytváranie príslušných správ. Tieto funkcie poskytuje aplikácia ONE-KEY™ avšak v súvislosti s platformou správy zásob, môžu byť k dispozícii len určité funkcie.  Ak používate funkcie riadenia zásob, zhromažďuje aplikácia ONE-KEY™ určité údaje prostredníctvom zaregistrovaných nástrojov ONE-KEY™ automaticky, (napr. sériové číslo, históriu používania) cez Bluetooth, tieto údaje ukladá a posiela ich prostredníctvom pripojenia k internetu zariadenia, (ak je k dispozícii), na server platformy na správu inventára, (ďalej len „server ONE-KEY™“).

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zrušiť pripojenie aplikácie ONE-KEY™ k serveru ONE-KEY™ a nemať k dispozícii špecifickú dostupnosť servera ONE-KEY™.

3.4  Nahlasovanie nástrojov

Aplikácia ONE-KEY™ môže zhromažďovať informácie o nástroji ONE-KEY™ a jeho využití, (ďalej len „údaje o nástroji“), poskytovať príslušné správy, (v závislosti od prípadu, v súvislosti s platformou na správu zásob) a upozornenia na odporúčanú údržbu.

3.5  Registrácia on-line

Aby ste mohli používať aplikáciu ONE-KEY™, musíte si vytvoriť on-line účet, (ďalej len „účet
ONE-KEY™“). Takáto registrácia vyžaduje pripojenie na internet a môžete ju dokončiť v rámci aplikácie ONE-KEY™. Na používanie aplikácie ONE-KEY™ v spojení s konkrétnym nástrojom ONE-KEY™ musí byť nástroj ONE-KEY™ (ID) prepojený s vaším účtom ONE-KEY™. Pri vytváraní účtu budú vaše osobné údaje spracované v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré nájdete na adrese http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Kópiu našich pravidiel ochrany osobných údajov vždy nájdete v časti Nastavenia aplikácie, ku ktorej máte kedykoľvek prístup.

3.6  Systémové požiadavky

Aby ste mohli používať aplikáciu ONE-KEY™, musí vaše zariadenie spĺňať určité požiadavky na hardvér a softvér, (napr. verzia operačného systému, atď.).

3.7  Aktualizácie

Z času na čas môžeme poskytnúť aktualizácie aplikácie ONE-KEY™, ktorá môže zahŕňať aj opravy chýb. Možno, že bude potrebné nainštalovať aktualizáciu s cieľom zabezpečiť interoperabilitu aplikácie
ONE-KEY™ s budúcimi verziami platformy na správu zásob alebo budúcich nástrojov ONE-KEY™. Preto dôrazne odporúčame inštalovať aktualizácie. Táto zmluva nevytvára našu povinnosť poskytnúť aktualizácie alebo aktualizácie s konkrétnou funkčnosťou. Vaše zákonné práva zostávajú nedotknuté.

3.8  Prístup k webovým lokalitám tretích strán, obsahu a službám

Pokiaľ aplikácia ONE-KEY™ poskytuje prístup k webovým lokalitám, k obsahu a k službám tretích strán, (ďalej len „služby tretích strán“), takéto služby tretích strán podliehajú príslušným pravidlám ochrany osobných údajov a zmluvným podmienkam tretích strán.

4.   Práva na využívanie

4.1  Právo na používanie

Bezplatne vám poskytneme nevýhradné (samostatné), neprenosné a nesublicencovateľné, celosvetové a trvalé právo prevádzkovať aplikáciu ONE-KEY™ na svojom zariadení a používať ju na vlastné obchodné účely.

4.2  Modifikácia a dekompilácia

Aplikáciu ONE-KEY™ nepreložíte, neupravíte, nebudete ju prerábať ani inak upravovať. Máte však právo dekompilovať alebo inak spätne spracovať aplikáciu ONE-KEY™, ale iba v rozsahu povolenom v súlade s § 69e nemeckého zákona o autorských právach [Urhebergesetz] a to len vtedy, ak sme vám na vašu písomnú žiadosť neposkytli v primeranom čase žiadne údaje a/alebo informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie interoperability aplikácie ONE-KEY™ s iným softvérom.

4.3  Žiadne ustanovenie tretím stranám

Nebudete prenajímať, najímať, požičiavať, predávať, poskytovať sublicencie, priraďovať, distribuovať, publikovať, prenášať ani nijako ináč sprístupňovať aplikáciu ONE-KEY™ alebo jej časti žiadnej tretej strane a to ani tým, že sprístupníte aplikáciu ONE-KEY™ v sieti, kde je kedykoľvek prístupná viac ako jednému zariadeniu.

4.4  Žiadne práva v zdrojovom kóde

V zdrojovom kóde aplikácie ONE-KEY™ nemáte udelené žiadne práva.

4.5  Výhrada práv

Pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak, ostávajú všetky práva k aplikácii ONE-KEY™, najmä autorské práva a práva na vynálezy a iné práva duševného vlastníctva, medzi vami a nami výlučne v našom vlastníctve.

4.6  Návrhy

V rozsahu, v akom vytvárate nápady a návrhy v súvislosti s aplikáciou ONE-KEY™, sme oprávnení ich bezplatne využívať na účely vývoja, zlepšovania a predaja našich produktov a služieb.

5.   Vaše povinnosti

5.1  Použitie údajov o nástrojoch

Informácie, ktoré zabezpečí aplikácia ONE-KEY™ o nástroji ONE-KEY™ alebo o jeho použití, (napr. hlásenia o krimpovaní), (ďalej len „údaje o nástrojoch“), použijete iba na všeobecné informačné účely. Overenie presnosti údajov o nástrojoch môžete vykonať v situáciách, kedy nesprávne údaje o nástrojoch spôsobia finančné škody alebo ublíženie na zdraví, fyzické ublíženie alebo psychické ohrozenie.

5.2  Návod

Pred použitím aplikácie ONE-KEY™ si prečítajte dodávanú používateľskú príručku, najmä bezpečnostné upozornenia. Aplikáciu ONE-KEY™ budete používať striktne v súlade s týmito informáciami.

5.3  Používanie v súlade so zákonom

Aplikáciu ONE-KEY™ budete používať v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Používaním aplikácie ONE-KEY™ nesmiete porušovať žiadne práva tretích strán, (napr. práva priemyselného vlastníctva, autorské práva, práva na ochranu osobnosti alebo majetku).

5.4  Ochrana osobných údajov

Údaje o nástrojoch môžu obsahovať osobné údaje o vás alebo o inej osobe, ktorá používa váš nástroj ONE-KEY™. Napríklad, ak ste nariadili zamestnancovi, aby používal váš nástroj ONE-KEY™, mohli by ste pomocou nástroja ONE-KEY™ potenciálne identifikovať osobné údaje o zamestnancovi, údaje o jeho polohe, výkonnosti alebo o pracovných vzoroch. Ste zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov na ochranu údajov a musíte vopred informovať všetkých vašich zamestnancov a každú tretiu stranu, ktorá používa váš nástroj ONE-KEY™, o zhromažďovaní ich osobných údajov týmto spôsobom, ako o súčasti informácií o nástrojoch. V prípade ďalších otázok, ktoré sa týkajú toho, ako môžeme používať ich osobné údaje, by ste ich mali nasmerovať na naše pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Kópiu našich pravidiel ochrany osobných údajov vždy nájdete v časti Nastavenia aplikácie, ku ktorej máte kedykoľvek prístup. V žiadnom prípade nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne nároky tretích strán voči vám (alebo nám), ktoré používajú váš nástroj ONE-KEY™ a ktoré súvisia s porušením platných právnych predpisov o ochrane údajov.

5.5  Poverenia účtu

Dôverné informácie o vašom účte ONE-KEY™ uchováte v tajnosti a svoje heslo neposkytnete iným osobám, ani necháte iné osoby používať, ani im neposkytnete prístup k vášmu účtu ONE-KEY™.

5.6  Využívanie v spojitosti s nástrojmi ONE-KEY™

Aplikáciu ONE-KEY™ budete používať výhradne v spojení s našimi nástrojmi ONE-KEY™ a s platformou na správu zásob. Vaše právo spravovať nástroje tretích strán v systéme správy zásob zostáva nedotknuté. Aplikáciu ONE-KEY™ nebudete používať v súvislosti s nástrojmi ONE-KEY™ tretích strán, pokiaľ to neschváli oprávnený vlastník nástroja ONE-KEY™.

5.7  Predaj, prenájom, prevod

Nesmiete predávať, prenajímať ani inak sprístupňovať aplikáciu ONE-KEY™ tretím stranám.

6.   Ochrana osobných údajov

6.1  Pravidlá ochrany osobných údajov

Keď používate aplikáciu ONE-KEY™, zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údajehttp://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Kópiu našich pravidiel ochrany osobných údajov vždy nájdete v časti Nastavenia aplikácie, ku ktorej máte kedykoľvek prístup.

6.2  Marketingové komunikácie.

Vaše osobné údaje použijeme iba v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov. To zahŕňa posielanie našej marketingovej komunikácie, (alebo marketingovej komunikácie vybraných tretích strán), s ktorou ste súhlasili. Ak tak chcete urobiť, pošlite nám e-mailovú správu na adresu [email protected] alebo zmeňte preferencie v časti Nastavenia v aplikácii alebo na webovej lokalite ONE-KEY™.   

6.3  Zodpovednosť

Ak zhromažďujete, spracovávate alebo používate osobné údaje iných osôb prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™, (napr. ak nástroje ONE-KEY™ používajú vaši zamestnanci), je vašou zodpovednosťou dodržiavať platné zákony a predpisy o ochrane údajov, (ako je podrobnejšie uvedené v bode 5.4).

7.   Nároky v prípade chýb /záruky

7.1  Vylúčenie zodpovednosti

Všetky nároky, (vrátane opravy) v prípade vecných chýb a chýb z titulu aplikácie ONE-KEY™, (ďalej len „chyby“), najmä záruka na presnosť, na absenciu chýb, absenciu ochrany práv tretích strán a na autorské práva tretích strán, na úplnosť a/alebo použiteľnosť je vylúčená, s výnimkou prípadov podvodného zatajenia chyby, (pozrite si § 523 a 524 nemeckého občianskeho zákonníka - „BGB“).

7.2  Nároky na škody

Nemáte nárok na náhradu škody z dôvodu chyby aplikácie ONE-KEY™, okrem prípadu, že došlo k úmyselnému skrytiu chyby, (pozrite si § 523 a 524 nemeckého občianskeho zákonníka - „BGB“).

8.   Obmedzenie zodpovednosti

8.1  Uplatniteľnosť

Naša zodpovednosť za chyby aplikácie ONE-KEY™ je obmedzená podľa časti 7 tejto zmluvy. V opačnom prípade je naša zodpovednosť obmedzená podľa tejto časti 8.

8.2  Obmedzenie v niektorých prípadoch

Za škody zodpovedáme, ak

a) boli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou z našej strany; alebo ak

b) boli spôsobené našou miernou nedbanlivosťou a závažným porušením povinností, pričom je ohrozené dosiahnutie cieľa tejto zmluvy alebo boli spôsobené nedodržaním záväzkov, ktorých samotné plnenie je základným predpokladom riadneho plnenia tejto zmluvy a na dodržiavanie ktorých sa môžete spoľahnúť (základné povinnosti).

Každá ďalšia naša zodpovednosť je vylúčená bez ohľadu na právny základ, pokiaľ nie sme zodpovední za ohrozenie života, ublíženie na zdraví v dôsledku výslovného predpokladu záruky kvality, úmyselne skrytých nedostatkov alebo v dôsledku nárokov podľa platného nemeckého zákona o zodpovednosti za výrobok.

8.3  Obmedzenie výšky zodpovednosti.

V prípade ustanovenia 8.2.b), (porušenie základných povinností z nedbanlivosti), je naša zodpovednosť obmedzená na výšku obvykle predvídateľnej škody pri takomto type zmluvy.

8.4  Ďalšie obmedzenie

Pokiaľ ide o bezplatnú aplikáciu ONE-KEY™, obmedzuje sa naša zodpovednosť ďalej na škody spôsobené naším úmyslom a hrubou nedbanlivosťou a vylučuje sa zodpovednosť za škodu spôsobenú miernou nedbanlivosťou, ako je uvedené v § 521 BGB.

8.5  Zamestnanci a štatutárni zástupcovia

Obmedzenia zodpovednosti v tejto zmluve sa vzťahujú aj na vaše pohľadávky voči našim zamestnancom a štatutárnym zástupcom.

9.   Vaša povinnosť odškodnenia

9.1  Povinnosť odškodnenia

Ak si tretie strany (vrátane verejných orgánov) uplatnia voči nám nároky alebo tvrdia, že boli porušené ich práva, na základe obvinenia, že ste porušili túto zmluvu, najmä ustanovenie 5 tejto zmluvy, platí nasledovné: bezodkladne nás odškodníte za straty, náklady, pokuty alebo škody, ktoré sme utrpeli alebo ktoré nám vznikli, primerane nás podporíte pri právnej obrane a uhradíte nám všetky náklady, ktoré súvisia s touto obranou, (vrátane poplatkov za právne zastúpenie).

9.2  Predpoklady povinnosti odškodnenia

Povinnosť odškodnenia podľa ustanovenia 9.1 tejto zmluvy vyžaduje, aby sme vás ihneď písomne informovali o všetkých takýchto vznesených nárokoch, aby sme ich nepotvrdili a aby sme ani neurobili žiadne ekvivalentné vyhlásenia a aby sme vám umožnili - na vaše náklady, uplatniť všetky súdne a mimosúdne konania a/alebo rokovania, ktoré sa týkajú nárokov, ak existujú a v rozsahu, ako povoľuje platné právo. Ak tieto požiadavky nesplníme, zníži sa podľa toho vaša povinnosť odškodnenia. Naše zákonné nároky, (napr. na náhradu škody), zostávajú nedotknuté.

9.3  Spotrebiteľ

Táto 9. časť sa neuplatňuje, ak ste fyzická osoba, ktorá pristupuje k tejto zmluve na účely, ktoré nie je možné prevažne pripísať ani vášmu obchodnému, ani nezávislému profesionálnemu povolaniu (pozrite § 13 BGB), (ďalej len „spotrebiteľ“).

10.   Rôzne

10.1  Platné právo.

Táto dohoda sa výlučne riadi a vykladá v súlade s právnymi predpismi štátu Wisconsin v Spojených štátoch amerických, s výnimkou Dohovoru OSN o medzinárodnom predaji tovaru (CISG). Ak ste spotrebiteľ, predchádzajúca klauzula o výbere práva sa uplatňuje iba v takom rozsahu, ktoré vás nezbavuje platných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt v čase inštalácie aplikácie ONE-KEY™.

10.2  Výklad

Podmienky v tejto zmluve sa vykladajú podľa nemeckého práva.

10.3  Miesto právnej príslušnosti

Ak ste obchodníkom, výhradným miestom súdnej právomoci je miesto našej organizácie; zostávame však oprávnení podať na vás žalobu v mieste vášho sídla.

10.4  Oddeliteľnosť

V prípade, že jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú alebo budú neúčinné, nemá to vplyv na účinnosť zostávajúcich ustanovení.

Verzia:  1. mája 2018